การเปิดเผยข้อมูล ITA
ปี ข้อที่ หัวข้อ ลิ้ง URL คำอธิบาย เรียงข้อ
2566 o1 โครงสร้าง โครงสร้างส่วนราชการ 1
2566 o1 โครงสร้าง โครงสร้างบุคลากร สำนักปลัด 1
2566 o1 โครงสร้าง โครงสร้างบุคลากร กองคลัง 1
2566 o1 โครงสร้าง โครงสร้างบุคลากร กองช่าง 1
2566 o1 โครงสร้าง โครงสร้างบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน 1
2566 o2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร 2
2566 o2 ข้อมูลผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 2
2566 o2 ข้อมูลผู้บริหาร สมาชิกสภา 2
2566 o3 อำนาจหน้าที่ อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล 3
2566 o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 4
2566 o5 ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่หน่วยงาน 5
2566 o5 ข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 5
2566 o5 ข้อมูลการติดต่อ อีเมล์สำนักงาน 5
2566 o5 ข้อมูลการติดต่อ แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน 5
2566 o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 6
2566 o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ 7
2566 o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 7
2566 o8 Q&A Facebook MSN Chat 8
2566 o8 Q&A ส่งข้อคิดเห็นไปยังผู้บริหาร 8
2566 o9 Social Network Facebook เทศบาลตำบลเมืองยาว 9
Records : 20 of 20